?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Армения не может полагаться только на автотрассу Степанцминда-Ларс в плане грузоперевозок
aram_hakopian
http://analitikaua.net/2014/armeniya-ne-mozhet-polagatsya-tolko-na-avtotrassu-stepantsminda-lars-v-plane-gruzoperevozok/